ซิงหนง (ประเทศไทย)

เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างระบบเครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซิงหนงภาย ในประเทศ ผ่านตัวแทนแต่งตั้งของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายจะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตและบรรจุในไต้หวัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพครบถ้วน ดังนั้นจึงเป็นหลักประกันได้ว่า สินค้าทุกชนิดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานของซิงหนง

ด้วยความตระหนักถึงผลลัพธ์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร บริษัทได้สร้างทีมงานบริการทางวิชาการเพื่อเยี่ยมเยือนเกษตรกร รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา ให้คำชี้แจงแก่เกษตรกร ผู้ใช้ ในด้านผลิตภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับพืชสำคัญๆ เพื่อผลลัพธ์ในเชิงประสิทธิภาพและการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยของเกษตรกร โดยทำแปลงสาธิตและจัดประชุมเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเพาะปลูกและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทีมงานขายที่ได้ผ่านการอบรมตามนโยบายของสำนักงานใหญ่ พร้อมที่จะให้บริการด้านการขายแก่ลูกค้า จัดหา จัดส่งและแก้ปัญหาเชิงธุรกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยปรัชญาการทำงานของบริษัท ซิงหนง (ประเทศไทย) “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เติบโตร่วมกัน” ซึ่งพนักงานพร้อมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงมั่นใจว่าบริษัทฯจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อการเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

ซิงหนง ประเทศไทย