ซิงหนง คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งในไต้หวันเมื่อปี 2498 จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตร ซึ่งคำว่า ซิงหนง ในภาษาจีนนั้น หมายถึง การเกษตรกรรม และความเจริญรุ่งเรือง เราจึงยึดหลักการปฏิบัติเพื่อรักษาความสมดุลในเรื่องของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงตลอดมา

และด้วยประสบการณ์หลายสิบปี วันนี้ซิงหนงและบุคคลากรกว่า 3,300 คน ได้ผลิตและส่งออกสินค้าเคมีเกษตรออกจำหน่ายมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก รวมถึงยังก่อตั้งบริษัทสาขาในประเทศที่สำคัญๆ อาทิ อเมริกา เยอรมันนี ออสเตเลีย บราซิล อินโดนีเชีย ญี่ปุ่น ไทยและจีน

ในสายการผลิตของซิงหนงฯ ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีห้องทดลองระดับมาตรฐานสากลที่รับรองโดยสหภาพยุโรปที่เรียกว่า GLP ทำให้การดำเนินงานด้านค้นคว้าวิจัย และการควบคุมคุณภาพมีมาตรฐานสูงตามหลักสากล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้บริษัทเป็นผู้นำทางด้านการวิเคราะห์ ซิงหนงยังให้ความสนใจมากในเรื่องของการสังเคราะห์สารต้นกำเนิด เพื่อการผลิตสินค้าเคมีเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายค้นคว้าวิจัย แผนกจุลชีววิทยายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้สูงขึ้น

ณ วันนี้ ซิงหนงคอร์ปอเรชั่น ได้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจโดยแตกแขนงออกเป็น 6 ธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร, กลุ่มธุรกิจสารเคมี, กลุ่มธุรกิจซุปเปอร์มาร์เกต, กลุ่มธุรกิจพลาสติก, กลุ่มธุรกิจซีเมนต์ และกลุ่มธุรกิจไอที ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยึดมั่นในเรื่องของคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพและเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

คุณภาพ
คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจของซิงหนงแบบยั่งยืน โดยเฉพาะสินค้าเคมีเกษตร เพื่อสนองตอบความต้องการของเกษตรกร ทั้งในด้านความปลอดภัย การเพิ่มผลผลิตและรายได้ที่ดี

ความสม่ำเสมอ
ด้วยความยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ การรักษาคุณภาพสินค้า ผ่านงานวิจัยและการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ตลอดมา

ความยั่งยืน
ด้วยความกระตือรือร้นให้เกิดการยอมรับของผู้ใช้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทำให้เราต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้และคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจเรา